งานวิเคราะห์งบประมาณ

Details
Parent Category: E-Form
Category: กลุ่มนโยบายและแผน
Published on Monday, 18 December 2017 11:25
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 1854
1. แนวทางการดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปี 2560 2. แบบฟอร์มการขอตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน
3. แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 4. ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F
5. ตาราง Factor F 6. แบบขอตั้งงบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
7. แบบขอตั้งงบประมาณค่าตรวจงานจ้างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 8. แบบรายงานข้อมูลการขอเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561