งานข้อมูลสารสนเทศ

Details
Parent Category: E-Form
Category: กลุ่มนโยบายและแผน
Published on Monday, 18 December 2017 16:14
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 793
0   แบบฟอร์มในการจัดทำข้อมูล DMC 1.1 คู่มือการกรอกนักเรียนติด G
1.2 แบบฟอร์มนักเรียนติด G 1.3 แนวทางดำเนินการนักเรียนติด G
2.1 ขั้นตอน 2.2 แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน (พฐ.19)
2.3 แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน (พฐ.19l3) 2.4 แบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคลกรณีซ้ำซ้อน
3.1 คำนิยาม 3.2 แนวปฏิบัติ
3.3 แบบแก้ไขบัตรปชช 3.4 แบบสำรวจข้อมูลทั่วไป
3.5 แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 3.6 แบบฟอร์มแกไขเลขประจำตัวนักเรียน
3.7 แบบฟอร์มแกไขข้อมูลด้อยโอกาส 3.8 แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูง
3.9 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC 4.1 solution แก้ปัญหาซ้ำซ้อน
4.2 solution แก้ปัญหานักเรียนติด G B. แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน
A. แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน