ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนประวัติ

Details
1.แบบคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด 2. แนวปฏิบัติในการขอสำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
3. เอกสารหลักฐานประกอบการทำทะเบียนประวัติ 4. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
5. แบบคำขอปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 6. แบบคำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
7. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 8. แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน
9. แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 10. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
11. แบบใบลาอุปสมบท 12. แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
13. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 14. แบบคำขออนุมัติเปลี่ยนเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7
   
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น