งานทะเบียนประวัติ

Details
Parent Category: E-Form
Category: กลุ่มบริหารงานบุคคล
Published on Monday, 18 December 2017 11:15
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 942
1.แบบคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด 2. การขอสำเนา ก.พ.7
3. เอกสารหลักฐานประกอบการทำทะเบียนประวัติ 4. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
5. แบบคำขอปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 6. แบบคำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
7. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 8. แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน
9. แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 10. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
11. แบบใบลาอุปสมบท 12. แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
13. แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิในสมุดประวัติและ ก.พ.7 14. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
15. แบบคำขออนุมัติเปลี่ยนเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7