กลยุทธ์

Details
Category: ข้อมูลพื้นฐาน สพม.13
Published on Wednesday, 16 December 2015 12:52
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 5330

กลยุทธ์

1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค

3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา