ติดต่อออนไลน์  

q a

   

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

Details

วิสัยทัศน์

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม

3. พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน ระบบบริหารจัดการศึกษาแบบการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น