โรงเรียนที่ใช้ obec lms

Details
Category: obeclms
Published on Tuesday, 23 August 2016 14:12
Written by laddawan
Hits: 1396

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2                                             http://www.wch2.ac.th/   คลิก

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์                               http://lms.yantakao.ac.th/obeclms/  คลิก

โรงเรียนเมืองกระบี่                                               http://www.mschool.ac.th/   คลิก

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์                                         http://www.sinpun.ac.th/  คลิก

โรงเรียนกันตังพิทยากร                                         http://203.172.168.25/obeclms/  คลิก

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3                                            http://118.174.39.130/obeclms/  คลิก