ติดต่อออนไลน์  

q a

   

คู่มือ/วิจัย/แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสพม13.

Details
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
1. แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ
2. รายงานการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน งบบุคลากร
 นางสิรภัทร ศิลปภักดี        

<ดาวน์โหลดเอกสาร>

1. คู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษา โดยครอบครัว
2. รายงานผลการดำเนินงานการรับนักเรียน

 นางวราภรณ์ ชุเทพ

<ดาวน์โหลดเอกสาร>

1. คู่มือการปฏิบัติการบริหารงานบุคล (งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)
2. รายงานการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558

 นางสุภา นิลละออ

<ดาวน์โหลดเอกสาร>

1. การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ สพม.13
นายชาญณรงค์ สินสุวรรณ

 <ดาวน์โหลดเอกสาร>

1. คู่มือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และสถานศึกษา
2. รายงานการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
นางจิตรา ตรังคธนสิน

<ดาวน์โหลดเอกสาร>

 

 

1. การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพม.13
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๗

นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์

<ดาวน์โหลดเอกสาร>

1. คู่มือการปฏิบัติงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ นางศรธนวรรณ์ เจ้ยทองศรี

<ดาวน์โหลดเอกสาร>

1. คู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
2.  คู่มือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ สพม.13

นางสาวนันทรัฐ  คงดำ

<ดาวน์โหลดเอกสาร>

<ดาวน์โหลดเอกสาร>

1. คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ (My office)

2. คู่มือการทำลายเอกสาร

นางสาววริศรา  ยอดทอง

<ดาวน์โหลดเอกสาร>

<ดาวน์โหลดเอกสาร>

1. คู่มือการปฏิบัติงานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวศิรรัตน์  มีวัฒนะ

<ดาวน์โหลดเอกสาร>

1. คู่มือการปฏิบัติงานงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวอภิญญา เชาวน์คุณากร

<ดาวน์โหลดเอกสาร>

1. คู่มือระบบดูแลนักเรียน
2. คู่มือการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน

นางพิชาพัทธ์ นพคุณรังสฤษดิ์

<ดาวน์โหลดเอกสาร>

<ดาวน์โหลดเอกสาร>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น