ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สรุปข่าวสารและสถานการณ์

Details

ข่าวสารที่เกี่ยวกับเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. การป้องกันการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 ---> คลิก
2. การติดตามผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ  --->   คลิก
3. การป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  --->   คลิก
4. การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 --->    คลิก
5. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  --->   คลิก
6. มาตรการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในช่วงปิด-เปิดภาคเรียน  --->   คลิก
7. การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน   --->  คลิก
8. การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  --->  คลิก
9. ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเขตติดโรคติดต่ออันตราย และประเทศกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  --->    คลิก
10. หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  --->   คลิก
11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  --->   คลิก
12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ   --->  คลิก
13. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  --->   คลิก
14. มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ฺจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   --->  คลิก
15. การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 --->  คลิก
16. ข้อกำหนด มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ --->  คลิก
17. คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ ๘๖๒/๒๕๖๓ เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) --->  คลิก

 


 ติดตามข่าวและสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php 

 

covid1
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น