โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

   วันที่ 31 มกราคม 2561 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561  และส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อีกทั้งการรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ของพลเมือง


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น