คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนห้วยยอด

รายละเอียด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต พังงาและระนองศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนห้วยยอด ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น