กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนวังวิเศษ

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Wednesday, 08 August 2018 16:18
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 340

      นางสาวอมราพร  เชาวนาพันธุ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ  เป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรม "วันอาเซียน" โรงเรียนวังวิเศษ    
ในวันพุธที่ 8  สิงหาคม  2561   โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน      ซึ่งให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   ได้แสดงกิจกรรม  และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รับชมกิจกรรมทั้งหมด    ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้
       - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   แสดงกิจกรรมบนเวที  
       - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จัดซุ้มความรู้ ประเทศสมาชิกอาเซียน
       - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำหน่ายอาหาร ประจำชาติ 

      และได้รับความร่วมมือ จาก ชาวเกาหลี  จำนวน 20 คน  มาร่วมกิจกรรม  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับนักเรียน และคณะครู
โรงเรียนวังวิเศษ  

รวมภาพอาเซยน2

 

 

อาเซยน2