ได้รับรางวัลระดับชาติ ติด 1 ใน 3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Wednesday, 30 January 2019 13:09
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 440

    โรงเรียนวังวิเศษ  ได้รับรางวัล ติดลำดับ 1  ใน 3  ของงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ   ระดับชาติ
ปีการศึกษา  2561   จำนวน  2  รายการ ดังนี้

    -   รางวัลชนะเลิศ   กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 
        ได้แก่  ด.ช.ปัณณทัต   นาคนุกูล   และ  ด.ญ.โณอาห์รัตน์   ทองดียิ่ง       ครูผู้ควบคุม  นางสุนีย์  สิทธิชัย และ นางสุเมตตา  ลิ่มอรุณ

รางวลเดกพเศษ11

    -  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2   กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-ม.3
        ได้แก่  ด.ช.ณฐวัฒน์  คล้ายศรีบุญ  และ ด.ช.ศักดิ์ชาย  หีบแก้ว         ครูผ้ควบคุม  นางชนกพร  สิกขาจารย์  และ นายอมรเทพ  จินดาแก้ว

สขศกษา1