ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ค่ายคุณธรรม ระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Details

    โรงเรียนวังวิเศษ จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2562
ระหว่างวันที่  6-8  พฤษภาคม  2562   ณ  วัดถ้ำสุมะโน  จ.พัทลุง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับนักเรียน  โดยเห็นความสำคัญของ ศีล สมาธิ  มาใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนของนักเรียน   
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    

รวมคณธรรม1

 

คายคณธรรม2

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น