ค่ายคุณธรรม ระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Sunday, 12 May 2019 14:43
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 417

    โรงเรียนวังวิเศษ จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2562
ระหว่างวันที่  6-8  พฤษภาคม  2562   ณ  วัดถ้ำสุมะโน  จ.พัทลุง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับนักเรียน  โดยเห็นความสำคัญของ ศีล สมาธิ  มาใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนของนักเรียน   
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    

รวมคณธรรม1

 

คายคณธรรม2