ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน

Details

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

thai eng chienese
Thai Version English Version Japanese Version

  patinya

1.  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   click1 
2.  แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต    click1

3.  ประกาศ  นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13

 click1
4.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดทำประกาศ  การรายงาน  การกำกับติดตาม  มาตรการต่าง ๆ  ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13    click1

 

 

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น