ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

Details

ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

1. โรงเรียนกันตังพิทยากร                                          23. โรงเรียนรัษฎา

2. โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา                                      24. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่                         25. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ

4. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล                                      26. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์

5. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์                              27. โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์

6. โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา                                 28. โรงเรียนวังวิเศษ

7. โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์                                29. โรงเรียนวิเชียรมาตุ

8. โรงเรียนคลองหินพิทยาคม                                     30. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

9. โรงเรียนคันธพิทยาคาร                                         31. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย                               32. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

11. โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์                                          33. โรงเรียนสภาราชินี 2

12. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์                                      34. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

13. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์                            35. โรงเรียนสามัคคีศึกษา

14. โรงเรียนนาโยงวิทยาคม                                      36. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

15. โรงเรียนน้ำผุด                                                  37. โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

16. โรงเรียนในเตาพิทยาคม                                       38. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา

17. โรงเรียนบางดีวิทยาคม                                        39. โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

18. โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม                               40. โรงเรียนห้วยยอด

19. โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์                                  41. โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

20. โรงเรียนพนมเบญจา                                          42. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

21. โรงเรียนเมืองกระบี่                                            43. โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

22. โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์                             44. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น