ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดผ่านการคัดเลือกได้รับทุน ASIA-KAKEHASHI

Details

20190228kanyathit

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกัญญาทิตย์ ศักดา นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยยอด

ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน ASIA-KAKEHASHI ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ในโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

ค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม

Details

  การอยู่ค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 
ในระหว่างวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนาโยงวิทยาคม อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
โดยได้รับเกียรติจากนายสมปอง  ห่วงจริง  ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร เป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ

เปด

ฐาน2

เดนทางไกล

รอบกองไฟ

                                                                             

 

 

ได้รับรางวัลระดับชาติ ติด 1 ใน 3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

Details

    โรงเรียนวังวิเศษ  ได้รับรางวัล ติดลำดับ 1  ใน 3  ของงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ   ระดับชาติ
ปีการศึกษา  2561   จำนวน  2  รายการ ดังนี้

    -   รางวัลชนะเลิศ   กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 
        ได้แก่  ด.ช.ปัณณทัต   นาคนุกูล   และ  ด.ญ.โณอาห์รัตน์   ทองดียิ่ง       ครูผู้ควบคุม  นางสุนีย์  สิทธิชัย และ นางสุเมตตา  ลิ่มอรุณ

รางวลเดกพเศษ11

    -  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2   กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-ม.3
        ได้แก่  ด.ช.ณฐวัฒน์  คล้ายศรีบุญ  และ ด.ช.ศักดิ์ชาย  หีบแก้ว         ครูผ้ควบคุม  นางชนกพร  สิกขาจารย์  และ นายอมรเทพ  จินดาแก้ว

สขศกษา1


        

รางวัลการแข่งขันสารานุกรมระดับประเทศ

Details

    ขอแสดงความยินดีกับ.... ทีมสารานุกรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนวังวิเศษ 
ได้เป็นตัวแทนของภาคใต้เข้าแข่งขันระดับประเทศ  ณ  วชิราวุธวิทยาลัย   กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2562   ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  ระดับประเทศ 
พร้อมทุนการศึกษา  6,000 บาท  

รางวลระดบประเทศ เปดสารานกรม

 

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ร่วมงานวันครู คร้ังที่ 63

Details

 

งานวันครู ครั้งที่ 63 (อำเภอนาโยง)
คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง
ในวันที่ 16 มกราคม  2562  ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง

 

1

2

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น