banner sm  

 kb  images      

   

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Details

วันที่ 12-16 และ 19 พฤศจิกายน  2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องอินทนิล 1 และห้องโฮมรูมของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อให้ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาและโรงเรียนมีสัมพันธภาพอันดีต่อกันก่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน  

>>>ภาพกิจกรรม<<<


โรงเรียนห้วยยอดมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาและนักกรีฑา

Details

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาและนักกรีฑาในการแข่งขันกีฬาและกรีฑาคอซิมบี้เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อแสดงการยกย่อ ชื่นชมและให้กำลังใจนักเรียนกิจกรรมดี ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนห้วยยอด             >>>>>ภาพกิจกรรม<<<<<


ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

Details

 

 

วันที่ 13  พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนคันธพิทยาคาร ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
        -   ท่านผู้อำนวยการ การบริหารงานของโรงเรียน
        -   หัวหน้าฝ่ายวิชาการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน

        -   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

        - ครูที่ปรึกษาพบปะผู้ปกครองตามห้องเรียน เพื่อได้แลกเปลี่ยนถึงพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล

 

วรสารโรงเรียนคันธพิทยาคาร

 

 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

Details

       วันที่ 30-31  ตุลาคม  2561  โรงเรียนวังวิเศษ ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการอมราพร เชาวนาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ   
ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
        -ท่านผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร   แจ้งถึงการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย   และผลงานของโรงเรียน   
        -กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีพฤติกรรมดี
        -กิจกรรมของนักเรียนชุมนุมธนาคารโรงเรียน ที่ได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ในหัวข้อ "ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน"
        -ครูที่ปรึกษาพบปะผู้ปกครองตามห้องเรียน เพื่อได้แลกเปลี่ยนถึงพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล

page0

 

                  page1

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Details

           วันที่ 10 สิงหาคม 2561  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ณ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จังหวัดตรัง 

      3  2

       4 5

       6 7                                                          8

           ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ซึ่งจัดโดยอำเภอนาโยง  ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

                                  11

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น