ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

                

ขอความ3

open7 open5open6open8

                           open1

open2open3

                                       open4

โรงเรียนเมืองกระบี่ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล

รายละเอียด

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเมืองกระบี่ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล...จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ และฐานการเรียนรู้ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และกระตุ้นในนักเรียนให้เห็นความสำคัญของการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13 นายธัชชเวชว์. จันทร์สุขศมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติอีกหลายๆท่าน โดยมีท่านผู้อำนวยการวสันต์. ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียเมืองกระบี่ ท่านผู้อำนวยการสุรพงษ์. สุขสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองกระบี่ ตลอดจนคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ กิจกรรมในครั้งนี้มีการแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และมีการจัดซุ้มอาหาร ซุ้มเกมส์ต่างๆสำหรับนักเรียนและคณะครูทุกท่าน รวมทั้งตลาดนัดแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้
 
           4  1 
           3  2
           5 6
           7 8
           9 10
           11 12
           14  13
                                                4
โรงเรียนห้วยยอดจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานนักเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS)

รายละเอียด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานนักเรียนวิชา IS ย่อมาจาก Independent Study คือ วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research & Knowledge Formation) เป็นวิชาในโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 5 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนห้วยยอด


โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ 


 

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล

รายละเอียด

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการโชติ จิตขาว นำคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งชมรม to be number one โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการ" รักษ์เล เขตเลเสบ้าน" โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติมาเป็นประธาน 

up3


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น