ben copy kb  images      

   

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Details

           วันที่ 10 สิงหาคม 2561  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ณ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จังหวัดตรัง 

      3  2

       4 5

       6 7                                                          8

           ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ซึ่งจัดโดยอำเภอนาโยง  ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

                                  11

โรงเรียนห้วยยอดจัดค่ายนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม

Details

     วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม และค่ายการจัดการความสุขในบ้านดนตรีด้วยปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม ดำเนินการจัดค่ายโดยครูแกนนำ จำนวน 12 คน นักเรียนแกนนำ จำนวน 130 คน ณ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง >>>ภาพกิจกรรม<<<


กิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Details

      วันที่ 10 สิงหาคม  2561   โรงเรียนวังวิเศษ   นำโดยผู้อำนวยการ อมราพร  เชาวนาพันธุ์   ได้จัดทำกิจกรรมถวาย
พระพรชัยมงคล    เนื่องในวโรกาส เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม  2561 
โรงเรียนวังวิเศษ  จึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้
        - คณะครู  นักเรียน    และผู้ปกครอง    ถวายพระพรชัยมงคลฯ
        - กิจกรรมวันแม่   
              * มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น 
              * มอบเกียรติบัตร นักเรียนแต่งบทกลอน , จัดบอร์ด  วันแม่
              * นักเรียนแสดงมุทิตาจิต  ระลึกถึงพระคุณแม่ 

ถวายพระพร1

ถวายพระพร2

รวม1

รวม2

 

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ร.ร.วังวิเศษ

Details

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนวังวิเศษ  ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปี 2561 
ระหว่างวันที่  1-7 สิงหาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้

        1. เขียนเรียงความในหัวข้อ "คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน"
        2. วาดรูปนักวิทยาศาสตร์ในดวงใจ 
        3. สร้างสรรค์รูปภาพด้วยโปรแกรม GSP ในหัวข้อ "สวนสนุกคณิตศาสตร์"
        4. แข่งขันคิดเลขเร็ว
        5. แข่งขันซูโดกุ
        6. แข่งขัน A-math

 รวมภาพ1

รวมภาพ2

กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนวังวิเศษ

Details

      นางสาวอมราพร  เชาวนาพันธุ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ  เป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรม "วันอาเซียน" โรงเรียนวังวิเศษ    
ในวันพุธที่ 8  สิงหาคม  2561   โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน      ซึ่งให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   ได้แสดงกิจกรรม  และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รับชมกิจกรรมทั้งหมด    ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้
       - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   แสดงกิจกรรมบนเวที  
       - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จัดซุ้มความรู้ ประเทศสมาชิกอาเซียน
       - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำหน่ายอาหาร ประจำชาติ 

      และได้รับความร่วมมือ จาก ชาวเกาหลี  จำนวน 20 คน  มาร่วมกิจกรรม  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับนักเรียน และคณะครู
โรงเรียนวังวิเศษ  

รวมภาพอาเซยน2

 

 

อาเซยน2

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น