ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนวังวิเศษ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

โรงเรียนวังวิเศษ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ลีลาวดี) โรงเรียนวังวิเศษ
โดยมีนายเกียรติ  เนืองฤทธิ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560


19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 16

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา รับการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา รับการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

up6


โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

รายละเอียด

พิธีปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา บรรยากาศการอำลาสถาบัน และการผูกข้อมือ ร่วมรับประทานอาหาร และความสนุกสนานระหว่างนักเรียนและคุณครู โดยมีผู้อำนวยการโชติ จิตขาว เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน
ภายใต้งานที่ชื่อว่า " ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง "

up5


โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และได้เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ครอบครัว ก.ร.ศ.พอเพียง ท่ามกลางการต้อนรับของผู้อำนวยการโชติ จิตขาว คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีอุปการะทุน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษาให้การต้อนรับ

up4


โรงเรียนห้วยยอดรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

วันที่ 19 มีนาคม 2560 โรงเรียนรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เพื่อทราบผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นข้อมูลในการวางแผนการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป ณ โสตทัศนศึกษา 10 อาคารเรียน 10 โรงเรียนห้วยยอด


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น