ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ค่ายคุณธรรม ระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Details

    โรงเรียนวังวิเศษ จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2562
ระหว่างวันที่  6-8  พฤษภาคม  2562   ณ  วัดถ้ำสุมะโน  จ.พัทลุง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับนักเรียน  โดยเห็นความสำคัญของ ศีล สมาธิ  มาใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนของนักเรียน   
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    

รวมคณธรรม1

 

คายคณธรรม2

 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562

Details

  โรงเรียนวังวิเศษ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประจำภาคเรียนที่ 1/2562   ในวันที่  3 พฤษภาคม  2562    เพื่อปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผุ้ปกครอง
เพื่อแจ้งนโยบายการจัดการศึกษา  นำเสนอผลงานของโรงเรียน  และให้ผู้ปกครองพบปะกับครูที่ปรึกษา เพื่อ
รับทราบข้อมูล และการดูแลนักเรียนต่อไป

1

2

ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Details

    นางสาวอมราพร  เชาวนาพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวังวิเศษ  เข้าร่วม
พิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  ศาลาประชาคม 
อำเภอวังวิเศษ   พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 

 

รวมภเษก1

 

รวมภเษก2

โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561

Details

วันที่ 8 เมษายน 2562  นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้รับมอบอย่างเป็นทางการและนำความภาคภูมิใจสู่ตัวนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องอินทนิล 1  โรงเรียนห้วยยอด >>>รวมภาพกิจกรรม<<<


นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดผ่านการคัดเลือกได้รับทุน ASIA-KAKEHASHI

Details

20190228kanyathit

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกัญญาทิตย์ ศักดา นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยยอด

ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน ASIA-KAKEHASHI ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ในโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น