คู่มือ/วิจัย/แนวปฏิบัติ การปฏิบัติงานสพม13.

คู่มือ/วิจัย/แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสพม13.

Details
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
 
1. แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ
2. รายงานการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน งบบุคลากร
 นางสิรภัทร ศิลปภักดี        
click11 
1. คู่มือการปฏิบัติงานการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ภายในประเทศ
2. รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบโดยการใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง และใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อสร้างครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21
 นางชนกภักดิ์  สุด       สนิท          
  click11
1. คู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษา โดยครอบครัว
2. รายงานผลการดำเนินงานการรับนักเรียน
 นางวราภรณ์ ชุเทพ   click11
1. คู่มือการปฏิบัติการบริหารงานบุคล (งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)
2. รายงานการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558
 นางสุภา นิลละออ   click11
1. การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ สพม.13
นายชาญณรงค์ สินสุวรรณ   click11
1. คู่มือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และสถานศึกษา
2. รายงานการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
นางจิตรา ตรังคธนสิน click11

1. การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพม.13
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๗

นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์
  click11
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น