เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตฯ

Details

     เบอร์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เบอร์ (075-213752) ตามด้วยเบอร์ภายในด้านล่าง

กด 12         กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กด 13         กลุ่มบริหารงานบุคคล

กด 14         กลุ่มนโยบายและแผน

กด 15         กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กด 16         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กด 17         ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

กด 18         รองฯ นพดล     รักษ์แก้ว

กด 19         รองฯ ปฐม ภาโอภาส

กด 20         รองฯ กรุณพล     พราหมเภทย์

กด 21         กลุ่มอำนวยการ

กด 22         ห้องรับรอง / เวรยาม

กด 23         ผอ.สพม.13

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น