ติดต่อออนไลน์  

q a

   

เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตฯ

Details
เบอร์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  หมายเลข  0 7521-3752
       
 กด 11     กลุ่มอำนวยการ
 กด 12 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 กด 13 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กด 14
กลุ่มนโยบายและแผน
   กด 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   กด ๓๐ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
   กด 17 หน่วยตรวจสอบภายใน/นิติกร
   กด 20 เลขานุการ
   กด 0 ประชาสัมพันธ์
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น