ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

Details

                       ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  (จังหวัดตรัง)

 

1 Yupa   นางยุภา   พรเศรษฐ์    

วิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

         08 6741 4241

 

spm13

   สภาราชินี จังหวัดตรัง

 

spm13

          ห้วยยอด

4 Rangchai

นายเรืองชัย ช่วยจันทร์

ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

         08 9469 1459

 

5 Pinyo

นายภิญโญ จินตนปัญญา

กันตังพิทยากร

          08 6676 7721

 

6 Yongyot

นายยงยุทธ ปูขาว

สภาราชินี 2

         08 1370 0455

 

7 Sommart

นายสมมารถ ผดุงอรรรถ

รัษฎา

          08 8753 3479

 

8 Amaraporn

นางสาวอมราพร เชาวนาพันธุ์

วังวิเศษ

        08 1979 4414

 

9 Tira

นายติระ ไกรเทพ

สวัสดิ์รัตนามุข

          08 4992 5120

 

 

10 Somchay

นายสมชาย อินทรโชติ

สิเกาประชาผดุงวิทย์

          08 3633 4545

 

 

11 Khanittha

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี

รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

          08 9289 7553

 

 

12 Suwanee

นางสุวณี อึ่งวรากร

วิทยาศาสตร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

         08 9873 5751

 

13 Sakda

นายศักดา วัจนพิสิฐ

ปะเหลียนผดุงศิษย์

          08 6691 2142

 

14 Chumpol

นายจุมพล ทวีตา

ทุ่งยาวผดุงศิษย์

         09 5594 7551

 

15 Chot

นายโชติ จิตขาว

กันตังรัษฎาศึกษา

          09 5256 3995

 

16 Chaveewan

นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว

หาดสำราญวิทยาคม

         08 9593 8779

 

17 Auraiwan

นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์

สามัคคีศึกษา

          08 1538 4721

 

18 Sompong

นายสมปอง ห่วงจริง

คันธพิทยาคาร

         09 9824 6595

 

19 Vichat

ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์  เพ็ชรหิน

น้ำผุด

         08 7890 1544

 

20 Nisa

นางนิสา บรรจงการ

ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

         08 9732 9368

 

21 Chahlam

นายเฉลิม วัดโคก

ห้วยนางราษฎร์บำรุง

         08 9730 7417

 

22 Pramort

นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์

บางดีวิทยาคม

         08 4196 1323

 

23 Sangda

นายศักดา ไพสมบูรณ์

ตรังรังสฤษฎ์

         08 1396 5794

 

24 Nitiporn

นายนิติพนธ์  ลีละสกุลมีเกียรติ

ลำภูราเรืองวิทย์

         08 6949 2074

 

25 Arkom

นายอาคม โพชสาลี

นาโยงวิทยาคม

          08 9590 6892

 

26 Vorakorn

นายวรกร สุวรรณ์

วิเชียรมาตุ 3

         08 4065 9957

 

27 Rattanee

นางรัตนี ลิ่มพานิช

วิเชียรมาตุ 2

          09 4583 5961

 

28 Manat

นายมนัส พิพัฒน์

ในเตาวิทยาคม

         06 3613 8245

 

 

 

                         ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  (จังหวัดกระบี่)

 

 

spm13

    

อำมาตย์พานิชนุกูล

       

 

2 Somsak

นายสมศักดิ์ ณ ถลาง

อ่าวลึกประชาสรรค์

        08 1597 2606

 

3 Kitti

นายกิตติ วิชัยดิษฐ

คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

          08 9971 8996 

 

4 Vasan

นายวสันต์ ปัญญา

เมืองกระบี่

         08 8768 8989 

 

5 Artit

นายอาทิตย์ บิลสัน

เหนือคลองประชาบำรุง

        08 1978 7942

 

6 Sumit

นายสุมิตร สามห้วย

พนมเบญจา

        06 4398 2888

 

7 Wandee

นางวรรณดี เกตแก้ว

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

          08 1956 7257

 

8 virot

นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว

ปลายพระยาวิทยาคม

         08 1088 2401

 

9 Chahlamrat

นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง

ลำทับประชานุเคราะห์

        08 1538 2672

 

10 Satja

นายสัจจะ เอียดศรีชาย

คลองพนสฤษดิ์พิทยา

        08 4852 7773

 

11 Arkarach

นายเอกราช กลิ่นคล้าย

คลองยางประชานุสรณ์

           09 3620 3203

 

12 Chaiyapong

นายไชยพงษ์ ชุมศรี

หนองทะเลวิทยา

         09 3581 4678

 

13 Visanu

นายวิสนุ ปานมาศ

สินปุนคุณวิชญ์

         08 1676 5778

 

14 Chainarong

นายชัยณรงค์ ช่างเรือ

ลันตาราชประชาอุทิศ

        09 6989 1554

 

15 Keatmokong

นายเกียรติมงคล พูดเพราะ

คลองหินพิทยาคม

           08 9195 1419

 

16 Pramort

นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย

เขาดินประชานุกูล

         08 9474 0502

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น