ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

Details

                       ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  (จังหวัดตรัง)

 

1 Yupa   นางยุภา   พรเศรษฐ์    

วิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

           08 6741 4241

6 Sumit

นายสุมิตร สามห้วย

สภาราชินี จังหวัดตรัง

        06 4398 2888

18 Sompong

นายสมปอง ห่วงจริง

ห้วยยอด

         09 9824 6595

5 Pinyo

นายภิญโญ จินตนปัญญา

ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

          08 6676 7721       

16 Chaveewan

นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว

กันตังพิทยากร

         08 9593 8779 

6 Yongyot

นายยงยุทธ ปูขาว

สภาราชินี 2

         08 1370 0455 

7 Sommart

นายสมมารถ ผดุงอรรรถ

รัษฎา

          08 8753 3479 

8 Amaraporn

นางสาวอมราพร เชาวนาพันธุ์

วังวิเศษ

        08 1979 4414 

14 Chumpol

         นายจุมพล ทวีตา

สวัสดิ์รัตนามุข

          09 5594 7551

10 Somchay

นายสมชาย อินทรโชติ

สิเกาประชาผดุงวิทย์

          08 3633 4545 

11 Khanittha

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี

รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

          08 9289 7553 

12 Suwanee

นางสุวณี อึ่งวรากร

วิทยาศาสตร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

         06 5561 5696

13 Sakda

นายศักดา วัจนพิสิฐ

ปะเหลียนผดุงศิษย์

          08 6691 2142 

25 Arkom

นายอาคม โพชสาลี

ทุ่งยาวผดุงศิษย์

          08 9590 6892 

23 Sangda

นายศักดา ไพสมบูรณ์

กันตังรัษฎาศึกษา

         08 1396 5794       

28 Manat

นายมนัส พิพัฒน์

หาดสำราญวิทยาคม

         06 3613 8245 

Uraiwan

นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์

สามัคคีศึกษา

          08 1821 7828

Adun

นายอดุลย์ ชูเนตร์

คันธพิทยาคาร

         06 4273 6341

19 Vichat

ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์  เพ็ชรหิน

น้ำผุด

         08 7890 1544

24 Nitiporn

นายนิติพนธ์  ลีละสกุลมีเกียรติ

ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

         08 9732 9368

21 Chahlam

นายเฉลิม วัดโคก

ห้วยนางราษฎร์บำรุง

         08 9730 7417 

22 Pramort

นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์

บางดีวิทยาคม

         08 4196 1323 

Wanlee

นางวรรณ์ลี  ศรีชัย

ตรังรังสฤษฎ์

         09 5490 2873

jakkree

      นายจักรี  ฉิมเรือ

ลำภูราเรืองวิทย์

         09 8014 7941      

 panyatada     นางปัญญธิดา  อัตบุตร

นาโยงวิทยาคม

          08 8827 9518 

26 Vorakorn

นายวรกร สุวรรณ์

วิเชียรมาตุ 3

         08 4065 9957 

27 Rattanee

นางรัตนี ลิ่มพานิช

วิเชียรมาตุ 2

          09 4583 5961 

         

 

 

 

 

 

                - ว่าง -

ในเตาวิทยาคม

 

 

                         ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  (จังหวัดกระบี่)

 

2 Somsak

นายสมศักดิ์ ณ ถลาง

อำมาตย์พานิชนุกูล

        08 1597 2606      

10 Satja

นายสัจจะ เอียดศรีชาย

อ่าวลึกประชาสรรค์

          08 4852 7773

3 Kitti

นายกิตติ วิชัยดิษฐ

คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

          08 9971 8996 

4 Vasan

นายวสันต์ ปัญญา

เมืองกระบี่

         08 8768 8989 

5 Artit

นายอาทิตย์ บิลสัน

เหนือคลองประชาบำรุง

        08 1891 8938

11 Arkarach

นายเอกราช กลิ่นคล้าย

พนมเบญจนา

           09 3620 3203

7 Wandee

นางวรรณดี เกตแก้ว

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

          09 3782 0782 

8 virot

นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว

ปลายพระยาวิทยาคม

         08 1088 2401 

9 Chahlamrat

นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง

ลำทับประชานุเคราะห์

        08 1538 2672

Vira

นายวิราว์ วัฒนกิจ

คลองพนสฤษดิ์พิทยา

        08 1081 9294    

satta

 นายเสวตร  ณัฏฐเดช

คลองยางประชานุสรณ์

         09 3693 8739        

12 Chaiyapong

นายไชยพงษ์ ชุมศรี

หนองทะเลวิทยา

         09 3581 4678

13 Visanu

นายวิสนุ ปานมาศ

สินปุนคุณวิชญ์

         08 1676 5778 

jakkrit

 ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ นุราช

ลันตาราชประชาอุทิศ

       08 3102 3625 

15 Keatmokong

นายเกียรติมงคล พูดเพราะ

คลองหินพิทยาคม

           08 9195 1419 

16 Pramort

นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย

เขาดินประชานุกูล

         08 1088 2401

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น