กลุ่มนโยบายและแผน

Details
Category: บุคลากรในเขตพื้นที่
Published on Sunday, 11 August 2013 21:05
Written by watjana
Hits: 11988
 

Laddawan

นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08 2793 8890

  

siraphat2

นางสิรภัทร  ศิลปภักดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

08 1367 2523

balin2

นางบาลินท์ เมืองพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

08 3643 4849

kotchakorn2นางสาวกชกร  เถรว่อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

09 1310 9979

pornpimon2

นางสาวพรพิมล ดุสิตกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

08 1568 3758

 

sutanya

นางสุธัญญา  เวชรังษี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

09 0715 8508

suramath

นายสุรเมธ  พลชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

09 9407 4638


Chananya

นางสาวชนัญชิดา  ศรีสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

06 1649 8895