กลุ่มนโยบายและแผน

Details
Category: บุคลากรในเขตพื้นที่
Published on Sunday, 11 August 2013 21:05
Written by watjana
Hits: 13871
 Laddawan

นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08 2793 8890

  

siraphat2

นางสิรภัทร  ศิลปภักดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

08 1367 2523

balin2

นางบาลินท์ เมืองพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

08 3643 4849 

pornpimon2

นางสาวพรพิมล ดุสิตกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

08 1568 3758

sutanya

นางสุธัญญา  เวชรังษี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

09 5939 7464

suramath

นายสุรเมธ  พลชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

09 9407 4638