สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ปี 2563

ปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพม.13
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต