เขตพื้นที่สุจริต

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

– นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานนมุ่งสู่องค์กรธรรมาาภิบาลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประจำปีงบประมาณ 2563

 

รายงานกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต

สรุปรายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– กิจกรรมที่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต

– แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.13  ประจำปีงบประมาณ 2563

 

– แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.13  ประจำปีงบประมาณ 2562  

 

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต – รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

– การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562

 

 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพม.13

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

– รายงานประเมินข้อคิดเห็นตามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สพม.13