ช่องทางติดต่อสอบถาม Q & A

คำแนะนำ

คำถาม – คำตอบ ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
– ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ถามที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
–  สามารถสอบถามข้อมูลออนไลน์ ผ่านช่องทางบริการหน้าเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อีกช่องทางหนึ่ง