แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๕๒)

ด้วย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งยืนยันเกี่ยวกับ เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๕๒) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕’๖๓ เพื่อประกอบการดำเนิน
โครงการโซลาร์ภาคประชาชน รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ