กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา” ณ วัดควนวิเศษ และวัดกะพังสุรินทร์พระอารามหลวง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา” ณ วัดควนวิเศษ และวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นักเรียนเห็นคุณค่าความสำคัญของหลักธรรมที่ตนนับถือและขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษา

    ติดต่อเรา