“กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพม.ตรัง กระบี่” มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นางกันยา ใจสมุทร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมกับ นางจิราภรณ์  นาคช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ และคณะครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่ นายภูวดล  สุริยันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ผลการเรียนอยู่ในระดับดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยครอบครัวของนายภูวดล ได้ประสบอุบัติเหตุ ทำให้สูญเสียน้องชาย ส่วนมารดาซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องตัดขาข้างซ้ายตั้งแต่เหนือเข่าลงไป และกำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตรัง ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือในเบื้องต้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 15,200 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

  • กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพม.ตรัง กระบี่ จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสมทบจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 10,200 บาท ได้แก่   

ได้แก่    1. คุณวีระชัย – คุณบาลินท์  เมืองพูล                                   

                    2. คุณดาวเรือง   เจริญชัย                            

                    3. คุณจุฑารัตน์  เชาวน์คุณากร                                

                    4. คุณมนัสนันท์  วัชรปราการ                                  

                    5. คุณประวิทย์   สุวรรณประทีป                               

                    6. คุณสวรยา     คงทอง                                        

                    7. คุณปิยะพร    คามวิชิต                            

                    8. คุณนิรชา      ส่งแสง                                        

                    9. คุณสำเนา     ซิ่วกุ้ง                                         

                    10. คุณวราภรณ์ บุญโสม                                       

                    11. คุณกันยา    ใจสมุทร                            

ติดต่อเรา