การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา : การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (SEP for SDGs) ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย โรงเรียนละ  3 คน  ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน  8  โรงเรียน  ดังนี้ 1) โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์  2) โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 3) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 4) โรงเรียนสามัคคีศึกษา 5) โรงเรียนกันตังพิทยากร 6) โรงเรียนรัษฎา 7) โรงเรียนห้วยยอด และ8) โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

วิทยากรบรรยาย คือ นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางเครือชุลี เรืองแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถานศึกษา นางสาวสมลักษณ์  วิจบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวบุญยกร ประกอบวรการ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการขับเคลื่อนโครงการระดับสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของสถานศึกษาแกนนำโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ติดต่อเรา