การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้นางสาวกชพรรณ บุญงามสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และนายอรรถพล  พลวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

ติดต่อเรา