การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 มีนาคม 2564 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้นางกมลวรรณ  สุวรรณ์  และนางพัชฎาภรณ์  กลับส่ง รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนเหนือพนมเบญจา  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

ติดต่อเรา