การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ นางดวงฤดี ลีลาวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายสมพร ชัยบัว ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและให้กำลังใจผู้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์สอบย่อยที่ 3 โรงเรียนห้วยยอด  และสนามสอบโรงเรียนห้วยยอด  โรงเรียนในเตาพิทยาคม โรงเรียนรัษฎา โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

โรงเรียนรัษฎา

โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

โรงเรียนในเตาพิทยาคม

โรงเรียนห้วยยอด

ติดต่อเรา