การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดตรัง

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 : นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดตรัง และตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดตรัง โดยมี นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และบุคลากรในสังกัด  รักษาการศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดตรัง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง และบุคลากรทางการแพทย์  เข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

          กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดแผนการให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 12 – 18 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ในพื้นที่จังหวัดตรัง มีจำนวนทั้งสิ้น 22,832 คน โดยมีนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 7 – 14 ตุลาคม 2564  จำนวน 11,807 คน  ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนวิเชียรมาตุ,  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง,  สภาราชินี จังหวัดตรัง,  สวัสดิ์รัตนาภิมุข,  ตรังรังสฤษฎ์,  ปะเหลียนผดุงศิษย์,  หาดสำราญวิทยาคม,  กันตังรัษฎาศึกษา,  รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์,  ลำภูราเรืองวิทย์,  รัษฎา  และสิเกาประชาผดุงวิทย์

ติดต่อเรา