การตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน (คณะที่ 3)

วันที่ 18 – 23 พฤษภาคม 2565 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้  นายอุทัย  ก่งเซ่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เปิดเรียนอย่างไรให้ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องปลอดภัย” ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับครูและผู้บริหารในสังกัด และนำข้อมูลไปใช้วางแผนการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

                    นายอุทัย  ก่งเซ่ง และคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนฯ คณะที่ 3 ดำเนินการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สหวิทยาเขตขนาบน้ำธารโบก  เบญจาปกาใส  และมรกตอันดามัน  ได้แก่ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์  อำมาตย์พานิชนุกูล  เมืองกระบี่  หนองทะเลวิทยา ปลายพระยาวิทยาคม คลองหินพิทยาคม  พนมเบญจา  เหนือคลองประชาบำรุง  เขาดินประชานุกูล  สินปุนคุณวิชญ์  คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์  คลองพนสฤษดิ์พิทยา  คลองยางประชานุสรณ์  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  ลันตาราชประชานุอุทิศ  และลำทับประชานุเคราะห์

ติดต่อเรา