การตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (คณะที่ 1)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วย คณะทำงานการติดตามการบริหารการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารการสอบฯ รวมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร คณะกรรมการประจำสนามสอบ และผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  ศูนย์สอบย่อยที่ 3 และ 7  ณ สนามสอบโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา  โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  และโรงเรียนสามัคคีศึกษา

ติดต่อเรา