การติดตามประเมินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้  นายพีรพล  จริงจิตร  และนายอุทัย  ก่งเซ่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลแก่คณะกรรมการติดตามประเมินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย นายบุญเลิศ  ค่อนสะอาด  ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นางลำไย  สนั่นรัมย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นางกรวิกา  ฉินนานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  นางสาวอริศรา  ตระกูลวารีสุข  นางสาวอุบลพรรณ  มีจิตต์  และนางสาวฉัตรชนก  จันทร์แย้ม  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา