การติดตามประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ON-SITE โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

วันที่ 13 มกราคม 2565 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โดยนายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาวศิริขวัญ ดาหลาย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ร่วมต้อนรับและรับการประเมินติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดย นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมทั้งสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ห้วยนาง ได้ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้กับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ณ ห้องอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

ติดต่อเรา