การนิเทศติดตามระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเถทสามัญศึกษา

ชื่อผลงาน : การนิเทศติดตามระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE

ผู้ศึกษา : นายประดิษฐ์ ทองใย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ปีที่พิมพ์ : 2562

บทคัดย่อ

 

ติดต่อเรา