การบรรยายความรู้เรื่องโรคโควิด-19 โดยนายแพทย์ตุลยกานต์ มักคุ้น ณ บริเวณหน้าเสาธง รร.วิเชียรมาตุ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ตุลยกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรม หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตรัง ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 ให้แก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ เพื่อสร้างความั่นใจให้กับโรงเรียน ครู นักเรียน ในการใช้ชีวิดอยู่ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคอย่างรู้เท่าทัน ณ ลานบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา