การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565

วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นางพิมลริยา  ศิลวิศาล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางพิชาพัทธ์  นพคุณรังสฤษฏ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวอรอมล  พลหลา นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.ตรัง กระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMER ONE ประจำปี 2565 และร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เข้าร่วมประกวด จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกันตังพิทยากร, วิเชียรมาตุ, หาดสำราญวิทยาคม, กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และอำมาตย์พานิชนุกูล

ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้รับรางวัล ดังนี้

1. โรงเรียนกันตังพิทยากร รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 3

2. โรงเรียนวิเชียรมาตุ รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2

3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงินปีที่ 1

4. นายศราวุธ  เกื้อขาว  ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ได้รับรางวัลประเภทบุคลากรดีเด่น

ติดต่อเรา