การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 15-17 กันยายน 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 4/2565  โดยมีนายพีรพล  จริงจิตร  และนายอุทัย  ก่งเซ่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรม MBI Resort Danok อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา และร่วมศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

                   ทั้งนี้ ก่อนระเบียบวาระการประชุม นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้

1. สถานศึกษารางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2. รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อเรา