การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 5/2565 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 5/2565  โดยมี นายพีรพล  จริงจิตร  นายอุทัย  ก่งเซ่ง  และนายสุธีรุจ  อุปถัมภ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

                   ทั้งนี้ ก่อนระเบียบวาระการประชุม นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ได้มอบโล่รางวัลเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ดังนี้

1. เกียรติบัตรรางวัลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับภูมิภาค ประจำปี 2565

2. ประกาศผลโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยม การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565

3. เกียรติบัตรรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับภูมิภาค ประจำปี 2565

4. โล่รางวัลการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม Best Practice ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

5. เกียรติบัตรวิทยากรแกนนำ โครงการพัฒนาครูโครงงานคุณธรรม

6. โล่รางวัลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีในการนำผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                    พร้อมทั้ง แนะนำและมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากรในสังกัด ในโอกาสย้าย โอน และแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา มาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จำนวน 7 ราย และพนักงานราชการที่ได้จัดจ้างให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จำนวน 6 ราย ดังนี้

 1. นายสุธีรุจ  อุปถัมภ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
 2. นายอนุชิต  พงศ์เกื้อ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร
 3. นายยุทธนา  แก้วรักษ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
 4. นายกีรติ  แวหะยี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหินพิทยาคม
 5. นางศิวนาถ  เอ่งฉ้วน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
 6. นางอารีรัตน์  เจียะรัตน์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
 7. นายชวลา  ตันตรัตนพงษ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

รวมทั้ง พนักงานราชการที่ได้จัดจ้างให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จำนวน 6 ราย ดังนี้

 1. นางสาวจิตสุดา  ชัยเพชร  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
 2. นายธีรศักดิ์  ศรียันต์  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
 3. นายธีรภัทร  แก้วสุก  ตำแหน่งนิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี
 4. นางสาวชนิกานต์  สินธุ์อ่อน  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
 5. นางสาวบุษบา  สมาธิ  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
 6. นายภาณุเดช  ชำนาญกิจ  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ

ภาพ : https://photos.app.goo.gl/JvK6jMWuCBA2gyJd9

ติดต่อเรา