การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ตรัง กระบี่ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 1/2566  โดยมี นายพีรพล  จริงจิตร  และนายอุทัย  ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่

                   ทั้งนี้ ก่อนระเบียบวาระการประชุม นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดยโรงเรียนที่มีผลการคัดเลือกตามเกณฑ์อยู่ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 12 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนน้ำผุด  โครงงาน Buddy คู่ซี้ คู่เรียน ระดับดีเยี่ยม และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ไปแข่งขันในระดับประเทศ

2. โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  โครงงานขยะหรรษา นำพาความดี (รับผิดชอบ มีวินัย ใจอาสา) ระดับดีเยี่ยม

3. โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา  โครงงานปลูกจิตอาสา พัฒนาต้นกล้า แห่งความดี  ระดับดีมาก

4. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  โครงงานพลัง U.M. Kids จิตอาสา ต้นกล้า คุณธรรม  ระดับดีมาก

5. โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  โครงงานคุณธรรม ต้นจากสร้างสายใย ใส่ใจจิตอาสา ระดับดีมาก

6. โรงเรียนสามัคคีศึกษา  โครงงานเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจศาสนา นำพาสู่ มัคนายกน้อย (Deacon Junior) ระดับดีมาก

7. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  โครงงานเยาวชนรุ่นใหม่ในอาสา พลิกฟื้นผืนป่าสาคู ระดับดีมาก

8. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  โครงงานปันสุข ปันใจ  ระดับดีมาก

9. โรงเรียนวิเชียรมาตุ  โครงงานนทีบำบัด  ระดับดี

10. โรงเรียนวังวิเศษ  โครงงานจิตอาสา พาทำก้อนเชื้อเพลิงชีวมวล จากดอกปาล์มเพศผู้ ระดับดี

11. โรงเรียนห้วยยอด โครงงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ระดับดี

12. โรงเรียนรัษฎา  โครงงานรัษฎาปันสุข (Ratsada shared happiness) ระดับดี

                   ภายหลังจากการประชุม นายธัชชเวชว์  จันทรสุขศรี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เยี่ยมชมโครงการห้องเรียนกีฬา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ติดต่อเรา