การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 3/2565  โดยมี นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  นายพีรพล  จริงจิตร  และนายอุทัย  ก่งเซ่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

                   ทั้งนี้ ก่อนระเบียบวาระการประชุม นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้

1. โล่รางวัลการประกวดผลงาน “นวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564” รูปแบบออนไลน์

2. โล่รางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1

3. เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ที่ผ่านการประเมินคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ปี 2564

4. เกียรติบัตรการสนับสนุนภารกิจในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

                    พร้อมทั้ง แนะนำและมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากรในสังกัด ในโอกาสย้าย โอน และแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา มาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จำนวน 4 ราย และมติที่ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย ดังนี้

  1. นางวีณา  อนันต์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  2. นางสุภา  นิลลออ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. นายณฐกร  ปฏิญญานุสรณ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
  4. นางสาวดวงใจ  สีทองเที่ยว  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  5. นางสาวชนัญญา  สินไชย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ  มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รวมทั้ง การจัดจ้าง  นายธนันธร  เยาดำ  พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการประธานกรรมการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 6

ติดต่อเรา