การประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมมอบรางวัลแก่บุคลากรทางการศึกษา ณ Lanta Casa Blanca จังหวัดกระบี่

วันที่ 10-11 มกราคม 2565 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ โดยมี ผู้อำนวยการธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี เป็นประธานในการประชุม และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูที่มีผลงานดีเด่น ในการนี้ โรงเรียนวิเชียรมาตุรับรางวัลทั้งหมด 16 รางวัล ณ Lanta Casa Blanca จังหวัดกระบี่

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา