โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ISSUU22 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้

  • สไลด์1-08a56caf
    สไลด์1-08a56caf
ติดต่อเรา