การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำเขตตรวจราชการที่ 6  ครั้งที่ 1/2564  และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร. ชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  นายอุทัย  กาญจนะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  นายสพล  ชูทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายพีรพล  จริงจิตร  และนายอุทัย  ก่งเซ่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมศรีตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาตนเองร่วมกัน  ระหว่าง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 ราย ได้แก่

 1. นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
 2. นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
 3. นายสมชาติ  ไกรแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
 4. นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9 ราย ได้แก่

 1. นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
 2. นายยุทธนา  พรทิพย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
 3. นายไพฑูรย์  สนธิเมือง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
 4. นายนพดล  แสนบัณฑิต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
 5. นายกิตติภพ  สระสงครามภู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
 6. นางสาววัชรภรณ์  ปัฏนา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
 7. นางสาวจิรชยา  คงแสนคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
 8. นางสาวเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
 9. นายทนงศักดิ์  คงเจริญสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ติดต่อเรา