การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา และแข่งขันกีฬา “ผู้บริหาร Cluster 6 สัมพันธ์”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง “การเรียนการสอนกีฬา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ” และการแข่งขันกีฬา “ผู้บริหาร Cluster 6 สัมพันธ์”  ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ได้กำหนดการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง “การเรียนการสอนกีฬา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ” และการแข่งขันกีฬา “ผู้บริหาร Cluster 6 สัมพันธ์”  มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลที่สนใจด้านการบริหารและการจัดการกีฬา  2. เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการกีฬา  3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการสอนทางด้านการบริหารและการจัดการกีฬายุคใหม่  4. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนทางด้านกีฬาต่อไปในอนาคต  โดยได้รับเกียรติจาก นายประพันธ์  งานดี ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในครั้งนี้

สำหรับการแข่งขันกีฬา “ผู้บริหาร Cluster 6 สัมพันธ์” ณ สนามอันดามัน สปอร์ต คลับ ได้รับเกียรติจาก  นายสมชาย  หาญภักดีปฏิมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เป็นประธานพิธีเปิด  โดยมีการแบ่งทีมการแข่งขัน 8 ทีมประกอบด้วย  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และมีการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ เปตอง แชร์บอล และฟุตบอล

ติดต่อเรา